Lisans Dersleri ve Bölüm Dışına Verilen Servis Dersler


LİSANS DERSLERİ

İST 101 Olasılık ve İstatistik I (4,0,0)4: Rasgele olay kümeleri ve sınıflar, sigma cebir, olasılık ölçüsü ve olasılık uzayı, olasılık uzaylarına bazı örnekler, koşullu olasılık, Bayes kuralı, olayların bağımsızlığı, olasılık deneyi, örnek uzaylar ve olaylar, olasılık deneylerinin modellenmesi, rasgele değişkenler, dağılım fonksiyonu, olasılık fonksiyonu, beklenen değer ve varyans, moment çıkaran fonksiyon, Düzgün, Bernoulli, Binom, Geometrik, Negatif Binom, Hipergeometrik dağılımları ve bu dağılımların model olarak kullanıldığı yerler.

İST 102 Olasılık ve İstatistik II (4,0,0)4: Sürekli rasgele değişkenler ve olasılık yoğunluk fonksiyonları, beklenen değer ve varyans, moment çıkaran fonksiyonu, rasgele değişkenlerin dönüşümleri, Düzgün, Üstel, Normal dağılım ve bu dağılımların model olarak kullanıldığı yerler, ölçme, ölçme düzeyleri, gözlemlerin betimlenmesi, tahmin ve test kavramları, istatistiki karar verme kavramları.

İST 105 Bilgisayar Programlama I (2,2,0)3: Bilgisayar donanım bilgisi, işletim sistemi, yazılımlar, bilgisayarların istatistiki çalışmalarda kullanım ilkeleri, bilgi sistemlerine giriş, küresel ağlara giriş.

İST 106 Bilgisayar Programlama II (2,2,0)3: Algoritma mantığı ve yeni nesil BASIC programlama dili, nümerik işlemlerle ilgili bilgiler. Yapısal programlama kavram ve yöntemlerine giriş, küresel ağlar ve web tasarımı.

MAT 101 Matematik I (4,2,0)5 : Sayılar ve fonksiyonlar, grafikler ve eğriler, trigonometrik fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, hiperbolik fonksiyonlar, diziler ve seriler, kuvvet serileri, Taylor ve MacLauren serileri, Binom teoremi, yakınsaklık ve ıraksaklık, limit ve süreklilik, türev, türev uygulamaları, uç değerler, ortalama  değer teoremi, Rolle teoremi, L’Hospital kuralı, belirsiz limitler, diferansiyel ve yaklaşık hesaplar, belirli ve belirsiz integraller.

MAT 102 Matematik II (4,2,0)5: İntegral teknikleri, integral uygulamaları, integral yardımıyla limit hesabı, fonksiyonların seriye açılımı, Taylor açılımı, çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türevler, çok değişkenli fonksiyonlarda maksimumu ve minumum, Lagrange çarpanları, integral işareti altında türev işlemi, çok katlı integraller, üç boyutlu uzayda eğriler, eğrisel integraller, vektör cisimleri, Gren ve Stokes teoremleri.

MAT 113 Lineer Cebir I (2,2,0)3 : Vektör uzayı kavramı, düzlemde vektörler, uzayda vektörler, alt vektör uzayı, bir vektör cümlesinin lineer bağımlılığı ve bağımsızlığı, vektör uzayının bazlarına ait özelikler, alt uzayların boyutları, direkt toplam, toplam uzayı ve arakesit uzayı, iç çarpım, iç çarpımlı uzay, ortonormal vektör sistemleri, Gram-Schmidt yöntemi, iç çarpımlı uzayların alt uzayları, ortogonal tümleyen, lineer dönüşümler, bir lineer dönüşümün çekirdeği ve rankı. matrisler ve matris uzayları.

MAT 114 Lineer Cebir II (2,2,0)3 : Matrisler ve lineer dönüşümler, elemanter işlemler, matrislerin paralel sıra vektörlerinin elemanter işlemleri, bir matrisin rankı ve inversi, permütasyon kavramı, determinant fonksiyonu, bir matrisin determinant rankı, bir lineer dönüşümün determinantı, lineer denklem sistemleri, üç boyutlu uzayda vektörel çarpma, vektörel çarpmanın özelikleri, karma çarpma ve uygulamaları, bir matrisin karakteristik polinomu, dual uzay, dual baz, bir uzayın dualinin duali, dual uzayın özelikleri.

İST 201 İstatistik Teorisi I (4,0,0)4 : Sigma-cebir, Borel cebiri, rasgele değişken ve rasgele vektör, dağılım fonksiyonu, çok değişkenli dağılımlar, marjinal ve koşullu dağılımlar, rasgele değişkenlerin bağımsızlığı, beklenen değer, kovaryans, korelasyon katsayısı, rasgele değişkenlerin dönüşümleri, bazı önemli olasılık dağılımları, Poisson, Çok Terimli, Gamma, Ki-kare, Weibull, t ve F dağılımları, eşitsizlikler, rasgele değişken dizileri ve yakınsama, büyük sayılar kanunu ve merkezi limit teoremi.

İST 202 İstatistik Teorisi II (4,0,0)4 : Örneklem ve istatistik kavramları, bazı istatistiklerin dağılımları, parametre tahmini ve tahmin edicilerde aranan özellikler, tahmin edici bulma yöntemleri, yeterlilik ve tamlık, parametrelerin aralık tahmini hipotez testi, basit ve karmaşık hipotezler, Neyman-Pearson teoremi,  basit hipotezlerin basit karşıt hipotezlere göre test edilmesi, düzgün en güçlü testler, basit hipotezlerin karmaşık karşıt hipotezlere göre test edilmesi, olabilirlik oran testi, karmaşık hipotezlerin karmaşık karşıt hipotezlere göre test edilmesi, hipotez testi uygulamaları.

İST 203 Doğrusal Programlama (2,2,0)3: En iyileme problemleri, matematiksel modelleme, duallik problemi, dual simpleks yöntem, en iyilik sonrası çözümlemeler; duyarlılık analizi, parametrik programlama.

İST 204 Optimizasyon (2,2,0)3: Dış bükey, iç bükey kümeler, dış bükey ve iç bükey fonksiyonlar, klasik optimizasyon, diskriminant yöntemi, Newton-Raphson yöntemi, Jakobiyan yöntemi, Lagrange yöntemi, Kuhn-Tucker koşulları, doğrusal olmayan programlama problemlerinin modellenmesi, tek değişkenli optimizasyon; üç nokta aralık arama yöntemi, ikiye bölerek arama yöntemi, altın kesim yöntemi, Fibonacci yöntemi, karesel programlama,dış bükey programlama.

İST 205 Bilgisayar Programlama III (2,2,0)3: C++ programlama  dili, nümerik işlemler ve bazı hesaplama hataları, yapısal programlama, program geliştirme, uygulamalar, Matlab paket programı kullanımı ve programlama, web tasarımı.

İST 206 Bilgisayar programlama IV (2,2,0)3: En son nesil bir  programlama dili, istatistiki problemler için çözümleme amaçlı program geliştirme ve sonuç çıkarma, istatistiki paket programlarına giriş.

İST 251 İstatistik Laboratuarı I (0,0,2)1: Rasgele rakamlar tablosu ve bilgisayar ile sayı üretme, deney, örnek uzay, olasılık uzayı ve rasgele değişken, Binom, Standart normal, ki-kare ve t dağılımları için olasılık ve dağılım tabloları. Bernoulli büyük sayılar yasası ve merkezi limit teoremi, gözlemlerin betimlenmesi ve analizi.

İST 252 İstatistik Laboratuvarı II (0,0,2)1: Örnekleme,  parametre tahmini ve hipotez testi uygulamaları, veri ve çözümleme yöntemleri ilişkileri, istatistik çözümleme, sonuç çıkarımı ve yorumlama çalışmaları

MAT 257 İleri Analiz I (4,2,0)5: ,  ve  topolojisi, reel ve kompleks sayı sistemleri, fonksiyon dizilerinin yakınsaklığı, düzgün yakınsaklık ve türev, Fourier serileri ve ortogonal fonksiyonlar, sınırlı salınıma sahip fonksiyonlar, genelleştirilmiş integral türleri, birinci ve ikinci tür genelleştirilmiş integraller için yakınsaklık ölçütleri, Gamma ve Beta fonksiyonları, vektör değerli fonksiyonlar ve analizi.

MAT 258 İleri Analiz II (4,2,0)5: Lebesque ölçüsü,  Lebesque integrali, Riemann-Stieltjes integralleri, Cauchy-Schwarz, Holder, Minkowski ve Jensen eşitsizlikleri, Cauchy teoremi ve artık analizi, fonksiyonlara yakınlaştırma, Weirstrass ve polinom enterpolasyon yakınlaştırmaları, spline fonksiyonları, diferansiyel denklemler ve çözüm tekniklerine giriş.

İST 301 Çok Değişkenli İstatistik Dağılımlar  ve Sonuç Çıkarım (4,0,0)4: Rasgele vektörler ve olasılık dağılımları, marjinal ve koşullu dağılımlar, beklenen değer (ortalama) vektörü ve kovaryans matrisi, karakteristik fonksiyon, dönüşümler, çok değişkenli normal dağılım ve özellikleri, örneklem ortalama vektörü ve kovaryans matrisi, parametre kestirimi, ortalama vektörü hakkında sonuç çıkarma.

İST 302 Çok Değişkenli İstatistik Analiz Yöntemleri (4,0,0)4: Korelasyon modelleri, çok değişkenli varyans ve kovaryans analizi, regresyon, kanonik korelasyon, diskriminant analizi, temel bileşenler ve faktör analizi, kümeleme, parametrik olmayan çok değişkenli modelleme yaklaşımları.

İST 303 Örnekleme (2,2,0)3: Örneklemenin temel kavramları, örnek büyüklüğünün belirlenmesi, örnekleme türleri, oransal kestirim, küme örneklemesi, tekrarlı örnekleme yöntemleri, maliyet problemleri, alan çalışmaları için tasarım, örnekleme hataları ve optimal bilgi üretimi.

İST 304 İstatistik Karar Kuramı ve Yöntemler (2,2,0)3: Bayesci sonuç çıkarım, karar, kayıp ve risk fonksiyonları, minimax ve Bayesci tahmin yöntemleri, önsel, sonsal ve eşlenik dağılımlar, karar problemi, belirsizlik altında karar verme.

İST 305 İstatistik Modellemenin Matematik Temelleri (3,2,0)4: Zaman dizileri, güvenirlik analizi, risk analizi, stokastik finansal analiz, stokastik süreçler gibi alanlarda modellemenin esasları, fark denklemleri, fark-differensiyel denklemleri, stokastik diferensiyel denklemler,ito formülasyonu, kompleks sayıların fonksiyonları ve istatistiki uygulamaları, optimizasyonda doğrusal ve doğrusal olmayan modelleme esasları, model değerlendirmeleri.

İST 306 İstatistik Deney Tasarımı (2,2,0)3: temel kavramlar, tek ve çok etkili modeller, sabit etkili, rasgele ve karışık seçimli modeller, iç içe ve çok etkili deneyler, iki yada çok etkili deneylerde rasgelelik üzerine kısıtlamalar, bölünmüş parseller, kovaryans analizi.

İST 307 Regresyon Analizi (2,2,0)3: Basit doğrusal  regresyon modeli, regresyon parametrelerinin tahmini ve hipotez testi, çoklu doğrusal regresyon, polinom regresyonu, çoklu bağlantı problemi , artık analizi, değişen varyanslılık, uygun regresyon modelinin seçimi, adımsal yöntemler, AIC, BIC, otokorelasyon, MİNMAD regresyonu, ridge regresyonu.

İST 308 Zaman Serileri analizi (2,2,0)3: Temel kavramlar, durağanlık, otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonları, bazı durağan zaman serileri modelleri (AR, MA, ARMA, SARMA), parametre tahmini, hipotez testi, öngörü, modelleme, durağan olmayan zaman serileri, birim köklü seriler.

İST 309 Parametrik Olmayan İstatistik (2,2,0)3: Sıra istatistikleri, rasgelelik, simetri ve bağımsızlık hipotezleri, bir ve birden çok örnekleme ilişkin konum, ölçek, uyum iyiliği testleri, ilişki ve eğilim testleri, parametrik olmayan dağılımlar ve yapısal modeller.

İST 310 Sayısal Analiz (2,2,0)3: Hesaplama hatalarının analizi, lineer ve lineer olmayan denklem sistemlerinin çözümü, lineer interpolasyon, sonlu farklar, fonksiyon yaklaşımı, en küçük kareler yaklaşımı, sayısal integrasyon.

İST 312 İstatistik Hesaplama (2,2,0)3: Paket programlar ile istatistikte matris işlemleri, EKK, sayısal çözümleme, sayısal integral, diferensiyel denklemlerin sayısal çözümleri, sembolik hesaplama, istatistik modeller ve çözümleme yöntemlerinin bilgisayar ortamında ifadesi ve programlanması.

İST 314 Ölçü ve Olasılık Teorisi (2,2,0)3: Ölçü ve integrasyon, olasılık ölçüsü, genişletme teoremi, olasılık ölçülerinin dağılım fonksiyonları yardımıyla belirlenmesi, bağımsızlık,  rasgele değişkenlerin dizilerinde yakınsama, limit teoremleri, ergodiklik, martingale yöntemleri, dağılımda yakınsama, yakınlaştırma teoremleri.

İST 316 Araştırma Yöntemleri (2,2,0)3: Araştırmadaki amacın  belirlenmesi ve problemlerin istatistik dilinde ifade edilmesi, hipotezlerin ortaya konması,  teorik çerçeve ve veri toplama yönteminin  saptanması, araştırma planının hazırlanması, verilerin toplanması, analizi, hipotezlerin sınanması, yorumlanması ve elde edilen sonuçların sunulması.

İST 318 Yaşam Bilimlerinde İstatistik  (2,2,0)3 : Betimsel istatistik, dağılımlar, çoklu populasyon örneklemleri için çıkarım, doğrusal modeller, kategorik veriler, varsayımlar ve çıkarsamalar, deney ve gözlem tasarımları, bioassay, yaşam testleri ve oran testleri, biyolojik ve biyomedikal uygulamalar, doz ve yanıt analizleri.

İST 320 Simülasyon (2,2,0)3: Simülasyon mantığı, rasgele sayı üreteçleri, Monte-Carlo Tekniği, varyans küçültme, istatistiksel modellerin simülasyonu, sistem simülasyonu, karar vermede simülasyon çözümlemesi ve yorumlama.

İST 401 Olasılık ve Stokastik Süreçler (4,0,0)4: Kolmogorov aksiyomları, Borel Cantelli lemmaları, 0-1 kanunu, rasgele değişkenler ve stokastik süreçler, yörüngeler, ortalama, kovaryans ve korelasyon fonksiyonları, Bernoulli, Poisson ve Markov süreçleri, dallanma süreçleri, yayılma süreçleri.

İST 402 Veri Analizi (3,2,0)4: İstatistiksel veri analizinin aşamaları, keşfedici ve genelleyici veri analizi,  verilerin gösterimi, grafiksel gösterimler, dal-yaprak, kutu ve kök gösterimi, veri dönüşümü, veri düzenlemesi, dayanıklı doğrular, tablolar, analiz teknikleri, artıkların analizi, sıra dışı değerlerin belirlenmesi, kesilmiş verilerin analizi, çok değişkenli verilerin analizi, dayanıklı veri analizi yöntemleri.

İST 411 İstatistik Yazılımlar (2,2,0)3: Güncel paket programlar, yazılım geliştirme çalışmaları, istatistik metodlar ve uygulama işlemleri arasında yazılımlar bağıntısı, verimli yazılım belirlemeleri, yazılım ve güvenirliği, performans ölçütleri.

İST 412 İstatistik Programlama ve Veri Tabanları (2,2,0)3: Veri tabanı yönetim sistemine giriş, internet ve veri ağları üzerinden veri tabanı kullanımı ve istatistiki uygalamalar, veri tabanı yapıları ve istatistik çözümleme.

İST 413 Küresel Bilgi Ağları (2,2,0)3: Veri sistemleri, veri transferleri, ağ yapıları ve ağ yönetimi kavramları, internet ortamında bilgi üretimi ve paylaşımı, internet ortamı ve çoklu kullanıcı sistemlerde makro programlama, bilgi siteleri ve bilgi alışverişi, ağ yapıları kapsamında veri tabanları ve veri madenciliği.

İST 414 Yönetim Bilgi Sistemleri (2,2,0)3: Yönetim sistemleri ve sistem analizi, bilgi akışı ve raporlama, elektronik evrak ve arşiv yapıları, internet ve İntranet ortamında yönetim, istatistiki bilgiler ve yönetim bilgi sistemi arayüzleri, veri bilgi transferleri ve güvenliği, geniş ve dar alan ağları bilgi sistemi tasarım ve yönetimi.

İST 415 Nüfusbilim (2,2,0)3: Nüfus dağılımı ve nüfus kestirimleri, yaşam tablosu, durgun nüfus analizleri, göçler, nüfus olaylarının modellenmesi, nüfus dinamiği ve demografik analizler, nüfus özellikleri ve risk değerlendirmeleri.

İST 416 Stokastik Modelleme ve Analiz (2,2,0)3: Stokastik süreçler ve dağılım modelleri, kesikli ve sürekli süreçler modellemesi, parametrik ve parametrik olmayan kestirim yöntemleri, hipotez testi ve sonuç çıkarımı, zaman ve mekan dinamiği içinde verilere dayalı analiz.

İST 417 Lineer Modeller (2,2,0)3: Matrislerin genelleştirilmiş inversleri, normal dağılımlı rasgele vektörlerin karesel formlarının dağılımları, genel lineer model, genelleştirilmiş model yapıları, kesikli ve sürekli değişkenler bileşeninde çeşitli lineer modeller, lineer modellerde sonuç çıkarım.

İST 418 Ekonometri (2,2,0)3: Verilerin niteliği ve kaynakları, EKK tahmin edicilerinin özellikleri, Gauss Markov Teoremi, normallik varsayımı, klasik doğrusal regresyon modeli, iktisadi teoride matematik kalıplar, doğrusal kalıp, yarı logaritmik kalıplar, parabolik kalıp ve esneklik kavramı, sınırlı EKK, genelleştirilmiş EKK, çoklu bağlantı, değişen varyans, dizisel ilişki,  eşanlı denklem modelleri, zaman serileri ekonometrisi.

İST 419 Çok Değişkenli Zaman Serileri (2,2,0)3: Vektör zaman serileri, durağanlık, otokovaryans ve otokorelasyon matrisleri, durağan olmayan çok değişkenli zaman serileri ve kointegrasyon kavramı, Engle- Granger ve Johansen yöntemleri.

İST 420 Kesikli Çok Değişkenli Veri Analizi (2,2,0)3: Çok yönlü çapraz tablolar ve analizleri, loglineer modeller, lojit ve probit modeller, lojistik regresyon, güncel yöntemler uygulamalar.

İST 421 Mekansal İstatistik (2,2,0)3: Mekansal analizlere giriş, betimsel teknikler ve mekansal ilişkiyi ölçen momentler ve fonksiyonlar, Lattice ve Grid modelleri, pattern analizleri, variogram modelleri, rasgele kümeler.

İST 422 Örüntü Algılama ve Analiz (2,2,0)3: Örüntü yapıları, örüntü dokuları ve tasarımı,gözetimli ve gözetimsiz örüntü algılama, betimleme teknikleri, modelleme ve çözüler, örüntü algılama ve  analizinde parametre tahmini ve hipotez testleri.

İST 423 Risk Yönetimi (2,2,0)3: Risk tanımı, risk yönetimi alanları, riziko-tehlike-hasar sistematiği, hasar dağılımları, risk değerlendirmesi ve analizi teknikleri, karar verme yöntemleri, riske karşı önlemler planlaması ve uygulama teknikleri, risk yönetimi sistemleri.

İST 424 Aktuaryal Risk Analizi (2,2,0)3: Aktuaryal risk, hasar dağılımları, risk süreçleri ve hasar dağılımları, iflas olasılığı ve yükümlülük analizleri, kısa erimde aktuaryal risk, uzun erimde aktuaryal risk, yaşam sigortası, emeklilik fonları ve diğer sigortacılık alanları için teknik analiz yöntemleri.

İST 425 Güvenilirlik Analizi (2,2,0)3: Güvenilirlik teorisinin temel kavramları ve bunların örneklem karşılıkları, Poisson, Gamma, Weibull ve log-normal modeller, bozulma zamanı için nokta ve aralık tahmini, kalan ömür ile ilgili istatistiki sonuç çıkarım.

İST 426 Finansal Risk Analizi (2,2,0)3: Finansal ürünler, opsiyonlar ve derivativler, finansal risk ölçümü, risk sermayesi, kredi riski, yatırım riski, finansal risk yönetimi ve istatistik teknikleri, finans pazarlarında, risk ölçümü ve risk minimizasyonu, stokastik analiz ve finansal uygulamalar.

İST 427 İstatistik Kalite Denetimi (2,2,0)3: Temel kavramlar, ürün denetimi, üretim denetimi, süreç denetimi ve istatistiki yöntemler, taguchi yöntemleri, 6-sigma, kalite standartları, toplam kalite denetimi, çok boyutlu ve çok değişkenli istatistik kalite değerlendirmeleri.

İST 428 Envanter Teorisi (2,2,0)3: Temel envanter modellerine giriş, tedarik modeli, üretim modeli, elde bulundurmama halinde üretim modeli, elde bulundurma halinde tedarik modeli, zaman periyodunda değişmeler, fiyat kısma halinde Q modeli, N periyodlu dinamik envanter modelleri, ardısmarlama durumunda EOQ modeli, olasılıksal envanter modelleri.

İST 429 Oyun Teorisi (2,2,0)3: İki kişilik sıfır toplamlı ve sabit toplamlı oyunlar, eyer noktaları, rasgele stratejiler, doğrusal programlama ve sıfır toplamlı oyunlar, iki kişilik sabit olmayan toplamlı oyunlar, n kişili oyunlar, tam bilgi ve eksik bilgi kararları, önbilgi ve optimum çözümleme, istatistik karar verme problemleri ve diğer uygulamalar.

İST 430 Kuyruk Teorisi (2,2,0)3: Genel kuyruk sistemi, temel kavramlar, Kendal Lee- Taha simgesi, geliş ve servis süreçlerinin modellenmesi, doğum ölüm süreçleri, tek kanallı kuyruk modelleri, çok kanallı kuyruk modelleri, sonlu geliş kaynaklı kuyruk problemlerinin analizi, Poisson gelişli ve Erlang servis süreli kuyruk modelleri, seri düzenli kuyruklar, kuyruk karar, modelleri.

İST 431 Klinik Deneylerde İstatistik Yöntemler (2,2,0)3: Veri kompozisyonları, araştırma tasarımı ve protokol geliştirme, kişisel ve grup tedavi denemeleri, tedaviler arası karşılaştırmalar ve tahminlerin birleştirilmesi, basit ve karışık ımputasyonları, tasarım modelleri ile tahmin ve testler, uzunluğuna araştırmalar, meta analizleri, Bayesci ve ardışık analizler, uygulamalar.

İST 432 İstatistik Genetik (2,2,0)3: Populasyon genetiği ilkeleri, gen sayımı ve EM algoritması, skorlama, gentipi hakkında tahmin ve testler, akrabalık ve aidiyat katsayıları, Mendelci olabilirlikler, alel ve haplotip analizleri, Poligenik modeller, moleküler filogeny, hibrid  haritalama, rekombinasyon modelleri, ardışıklık analizleri, stokastik modeller ve sonuç çıkarımı.

İST 433 Yöneylem Araştırması (2,2,0)3: Ulaştırma, atama ve aktarmalı ulaştırma problemleri, ağ analizleri,   tamsayılı programlama, dinamik programlama, optimizasyon kuramının sistem ve süreçlere uygulanması.

İST 434 Çok Ölçütlü Karar Verme (2,2,0)3: Problem modellenmesi, kompleks karalar için kriter ve amaç belirlenmesi, sonlu sayıda alternatif kapalı kısıtlar halinde kullanılan çok amaçlı karar verme yöntemleri, toplu kriter yöntemi, amaçlarla ilgili önsel bilginin problemin başında talep edildiği yöntemler, etkileşimli çok amaçlı karar verme yöntemleri, hedef programlama, çok amaçlı simpleks yöntem.

İST 435 Karar Destek Sistemleri (2,2,0)3: Veri – bilgi – karar kuramları ve özellikleri, karar yapıları, bilgi sistemleri, karar destek sistem kavramı, karar destek sistem bileşenleri, veri ve model yöntemi, karar vermede karar destek sistemi ve yönetim bilişim sistemi ilişkisi, karar destek sisteminde yöneylem araştırması, analitik, hiyerarşi yöntemi, uzman sistemlere giriş, veri ambarları ve veri madenciliğinin karar süreçleri için kullanımı.

İST 436 Üretim Planlaması ve Endüstri İstatistikleri (2,2,0)3: Üretim planlaması için istatistik tahmin ve öngörü teknikleri, stokastik modeller ve üretim planlaması, üretim süreçleri,kontrol modelleri, stok kontrolü, üretim ve kalite denetimi, makro ve mikro endüstriyel süreçler için tasarım ve uygulamada istatistik teknikler, ekonomik göstergeler ve sektörel yorumlamalar.

İST 451 Özel Konu (0,0,2)1: İstatistik yöntem ve modellerin veri, çözümleme, değerlendirme, sonuç çıkarımı ve yorumlama uygulamaları, durum analizi ve raporlama.

İST 452 Özel Konu (0,0,2)1: İstatistik yöntem ve modellerin veri, sonuç çıkarımı, bilgi üretimi ve faydalı uygulama irdelemeleri, durum analizi ve raporlama.


BÖLÜM DIŞINA VERİLEN SERVİS DERSLER

İST 140 Biyoistatistik (2,2,0)3: Tarihçe, istatistiki bazı temel kavramlar, sıklık dağılımları, grafikler, nicel verilerde konum ölçüleri, nitel verilerde konum ölçüleri, değişim ölçüleri, olasılık ve olasılık dağılımları, örneklem dağılımları, tahmin, güven aralığı, hipotez testleri, ki-kare çözümlemesi, regresyon ve korelasyon çözümlemesi, varyans çözümlemesi, parametrik olmayan istatistiksel yöntemler, yaşam bilimleri uygulamaları.

İST 167 Biyoistatistik (2,2,0)3: Tarihçe, istatistiki bazı temel kavramlar, sıklık dağılımları, grafikler, nicel verilerde konum ölçütleri, nitel verilerde konum ölçütleri, değişim ölçütleri, olasılık ve olasılık dağılımları, örnekleme dağılımları, tahmin güven aralığı, hipotez testleri, ki-kare çözümlemesi, regresyon ve korelasyon çözümlemesi, varyans çözümlemesi, parametrik olmayan istatistiksel yöntemler, sağlık bilimleri ve farmosotik araştırma uygulamaları.

İST 171 Temel İstatistik I (2,0,0)2: İstatistiksel tanımlar,verinin elde edilmesi, dağılımlarının ve ilişkilerinin incelenmesi, olasılık uzayı, olasılık uzaylarına ait örnekler, olasılık teorisi, matematiksel modeller, rasgele değişkenler, olasılık fonksiyonu, beklenen değer ve varyans, düzgün, Bernoulli , binom, geometrik, hipergeometrik, normal dağılımlar ve bu dağılımların model olarak kullanıldığı yerler.

İST 172 Temel İstatistik II (2,0,0)2: Örnekleme kavramı, doğrusal modeller, tahmin ve güven aralığı, hipotez testleri, ki-kare çözümlemesi, regresyon ve koralasyon, ilişki tabloları, parametrik olmayan yöntemler.

İST 211 Olasılık ve İstatistik (1,2,0)2: Olasılık, olasılık uzayları, rasgele değişkenler ve dağılımları, beklenen değer, örneklem istatistikleri ve dağılımları, tahmin ve hipotez testi.

İST 225 İstatistik I (2,2,0)3: Rasgele deneyler, olasılık uzayları, olasılık hesapları, rasgele değişkenler ve rasgele değişkelerin  birinden bağımsızlığı, dağılım fonksiyonları ve özellikleri, beklenen değer, varyans, kitle momentleri, kovaryans, korelasyon, beklenen değerlere ilişkin özellikler.

İST 226 İstatistik II (2,2,0)3: Örnekleme kavramı, örneklem momentleri, örneklem momentlerinin yakınsama özellikleri. istatistik, örneklem istatistiklerinin dağılımları, parametre tahmini tahmin edicilerin bulunma yöntemleri, en küçük kareler, momentler ve en çok olabilirlik yöntemi, tahmin edicilerde aranan özellikler yeterlilik, tutarlılık, etkinlik, yansızlık, düzgün en iyi yansız tahmin ediciler, hipotez testleri, testlerin bulunma yöntemleri, hata olasılıkları ve testlerin gücü ve güç fonksiyonu.

İST 227 İstatistik I (2,2,0)3: Olasılık hesapları ve matematiksel temelleri, olasılık dağılımları, moment çıkaran fonksiyonlar, limit teoremleri, Biyoistatistik ve yaşam bilimlerinde uygulama örnekleri.

İST 228 İstatistik II (2,2,0)3: Örnekleme kavramı, doğrusal modeller, regresyon ve korelasyon, çapraz tablolar, deney düzenleme ve analiz, parametrik olmayan yöntemler, Biyoistatistik ve yaşam bilimlerinde uygulama örnekleri.

İST 229 İstatistik I (2,2,0)3: Olasılık hesapları ve matematiksel temelleri, olasılık dağılımları, moment çıkaran fonksiyonlar, limit teoremleri, iktisadi ve toplum bilimlerinde uygulama örnekleri.

İST 230 İstatistik II (2,2,0)3: Örnekleme kavramı, doğrusal modeller, regresyon ve korelasyon, çapraz tablolar, alanda veri derleme ve analiz,  parametrik olmayan yöntemler, iktisadi ve toplum bilimlerinde uygulama örnekleri.

İST 250 Olasılık ve İstatistik (2,2,0)3: Temel kavramlar, olasılık, olasılık uzayları, rasgele değişkenler ve dağılımları, matematiksel beklenen değer, bazı kesikli olasılık dağılımları, sürekli rasgele değişkenler ve olasılık yoğunluk fonksiyonları, rasgele değişkenlerin dönüşümleri, örneklem ve örneklem istatistiklerinin dağılımları, parametre tahmini, hipotez testleri, regresyon ve korelasyon analizi.